top of page

Route, Info & Dates

A Fast Overview of REC TOUR 2022.

Find Information About:

- REC TOUR July Calendar

- Information Cards for Each Location on REC TOUR

- Departure Times of REC Bus From Each Location

- Click for introductions to Part:

 PART 1  PART 2  PART 3  PART 4  PART 5 

Monthly Calendar - July 2022.png
PART1
27.png
42.png
1654781094860.png
PART2
1654781094955.png
1654781095241.png
1654781095197.png
1654781095281.png
1654781094988.png
1654781095119.png
PART3
1654783022896.png
1654781094895.png
1654781094774.png
PART4
33.png
9.png
1.png
4.png
5.png
7.png
PART 5
25.png
48.png
50.png
1654781095311.png
Tieng Viet

Route, Info & Dates

Tổng quan REC TOUR 2022

 

Xem thêm thông tin về:

 

-   Lịch trình REC TOUR tháng 7

 

-   Các thẻ thông tin cho mỗi địa điểm tại REC TOUR

 

-   Thời gian khởi hành của xe từ mỗi địa điểm

 

-   Nhấp chuột để xem thông tin về các Chặng:

 PART 1  PART 2  PART 3  PART 4  PART 5 

Monthly Calendar - July 2022.png
TV part1
28.png
43.png
1654781094750.png
TV part2
24.png
1654781095090.png
1654781095157.png
1654781095033.png
1654781095059.png
1654781095008.png
TV part3
32.png
1654781094801.png
1654781094831.png
TV part4
34.png
10.png
2.png
3.png
6.png
8.png
TV part5
26.png
49.png
51.png
30.png
bottom of page