Route, Info & Dates

A Fast Overview of REC TOUR 2022.

Find Information About:

- REC TOUR July Calendar

- Information Cards for Each Location on REC TOUR

- Departure Times of REC Bus From Each Location

- Click for introductions to Part:

 PART 1  PART 2  PART 3  PART 4  PART 5 

Monthly Calendar - July 2022.png
 
27.png
42.png
1654781094860.png
 
1654781094955.png
1654781095241.png
1654781095197.png
1654781095281.png
1654781094988.png
1654781095119.png
 
1654783022896.png
1654781094895.png
1654781094774.png
 
33.png
9.png
1.png
4.png
5.png
7.png
 
25.png
48.png
50.png
1654781095311.png
 

Route, Info & Dates

Tổng quan REC TOUR 2022

 

Xem thêm thông tin về:

 

-   Lịch trình REC TOUR tháng 7

 

-   Các thẻ thông tin cho mỗi địa điểm tại REC TOUR

 

-   Thời gian khởi hành của xe từ mỗi địa điểm

 

-   Nhấp chuột để xem thông tin về các Chặng:

 PART 1  PART 2  PART 3  PART 4  PART 5 

Monthly Calendar - July 2022.png
 
28.png
43.png
1654781094750.png
 
24.png
1654781095090.png
1654781095157.png
1654781095033.png
1654781095059.png
1654781095008.png
 
32.png
1654781094801.png
1654781094831.png
 
34.png
10.png
2.png
3.png
6.png
8.png
 
26.png
49.png
51.png
30.png